O2 Arena

London, England

SSE Hydro

Glasgow, United Kingdom

Valero Texas Open

San Antonio, TX